BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hỗn hợp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28-1-2022

Chọn Miền Nam
Chọn Miền Bắc
Chọn Miền Trung
xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
9
/
01
8
/
01
7
/
01
6
/
01
5
/
01
4
/
01
3
/
01
2
/
01
1
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
9
/
12
8
/
12
7
/
12
6
/
12
5
/
12
4
/
12
3
/
12
2
/
12
1
/
12
30
/
11
Tổng
(lần)
Ngày
/
Tháng
0       1 1 1     1                     1     2       2   2             1 1           1     1         1 1 2 1       1     21 21
1   2 1     1   1         1     1           1               1                 1             1 1   1                       13 34
2         2   1 1 1       1   1     1   1   1       1       2 1             1         1           1                 2     19 53
3               1   1     1       1 1       1                   1 1 1   1   2   1             1   2 1   1         1     2 21 74
4           1 1       1     2 1 1         1 1     1 1               1             1   2     2 1             1             19 93
5       1 1 2 1         1     1     1           1 1     1     1 2         2         1 1         1 1                   1   21 114
6             1 1   1 2               1 1     1                   1   1                     1       2       2       1     16 130
7     1       1             1     1 1 1           1   1 2 1   1                   1 1 1           1               1       17 147
8         1     1 1 1   1       1   1                   2           1     1 1           1 1                 1 1           16 163
9     1     1           1   1       1                 1       1         1         1       2 1                   1         13 176
10         1   1 1                   1                   1             1                           1         1 1   2   1   12 188
11               1             1         1               1 1           1   1 2           2 2 1       1     1               16 204
12               1               3                             2     1                       1 2 1     1 1 1 1     1 1 1   18 222
13         1               1       1         1                   1           1                   1           1             8 230
14   1                     1             1   1                 1   1 1     1   1   1       1   1                     1     13 243
15       1                 1                                 1           1               2               1 1 1   1   1     11 254
16   1           1 1           1   1 1   1             1       2 1 1 2                         1               1           16 270
17                       1   1       1                           1     1   1 1   1       2   1     1     1         1   1   15 285
18     1     1         1   2   2 1 1         1                           1                       1           1 1       1   15 300
19     1                     1 1   2     1       1 1 1                             1   1                 1                 12 312
20       1       1     1         1 1     1         1                 1           1 1 1   1         1   1                   14 326
21   1   1               1       1     1       1     1 1 1                 2   1                 2     1             1 2   18 344
22   1 1       1 1       1 1 1         1 1 1                     1 1         1 1     1           2           1             18 362
23       1     1       1     1             1                   1         1   1 1 1 1   1               1 1 2         1     17 379
24     1 1             1             1 1               1               1   1   1 1                   3 1                   14 393
25   1 1   2       2 1                   1 1     1 1       1             1   1     2     1         1               1 1     20 413
26             2             1 1           2               1 1   1                       1                   1   1 1       13 426
27           1   1 1         2       1   1 1         1                         1 2   1     1         1   1               1 17 443
28   2       1     1             2         2 1   1                       1   2       1                           1   1     16 459
29     1     1             1   2           1           1               1           1     1         1           2   1   1   15 474
30               1   1   1     1           1 1 1 1 1 1     1           1             1 2             1                   1 17 491
31       1   1           1 1         1       1                   1     1 1     1 1         1   1           1     1   1     16 507
32   1     1                   1             1 1       1         2     2             1   2 1   2     1         1           18 525
33   1   1     1     1     1           1   1 1               2           1   1                         2   1     1         16 541
34                             1   1       1         2           1   1     1         1   1 1                 1       1     13 554
35                   1               1 1 1 1   1             2   1             1   1               1             1 1       14 568
36       1                 1     1     1 1   1 1   1               1     1     1                       1     1             13 581
37     2       1                 1           1 1 1         1       1     1       1     1       1           1 1 1           16 597
38       2         1 1   1   1 1 1   1   1     1     1                 2                       1                       2 2 19 616
39   1                   2 2     1   1           1                               1     2                   1               12 628
40   2       2 1 1           1       1         1       1                 1                       1         1           2   15 643
41             1   3 1   1         1             2     2       2               1         1   1 1           1       1 1 1 1 22 665
42                     1                               1         1 2         1   1 1   1   2               1 1     1 1     15 680
43     2       1   1 1                 1       1           1   1     1 1               1         1     1       1         1 16 696
44     2 1               1   2           1     1   1   1 1   1       2       2 1       2           1     1                 21 717
45             2 1                     1                 1   1 1                   2       1 1       1           1 1 1 1   16 733
46         1     1   1       1 1               1   2           1     1   1   1 1       1             1 1       1     1     18 751
47   1 1     1                             1 1       1     2                   1 1         1                 1   1 1       14 765
48               2 1       2           1     1         1   1                     1   1                 1 1                 13 778
49   1             1       1       1       1             1         2 1   1   1     1                   2 1                 15 793
50       1                             1     1   1           1           1           2                         1     1   1 11 804
51   1         1 1               1 1           1   1   1             1                         1   1 1 1       1       1   15 819
52     1 1 1             1 1 1       3 1     1                 1     1   2   1 1 1             2       1 1                 22 841
53       1 1         1         1   1     1   1                 1                 1       1 1   1 1       1       1         15 856
54             1 1 1 1 2               1   1       1         1                       1         1 1         2   1           16 872
55   1 1     2             1       1   1   1           1                                         2     1                   12 884
56                 1       1     1 1     1     1 1 1     1       1             2       1                           1 1     15 899
57                     1 1                 1 1         1     1 1   1                   1       1   2             1       1 14 913
58   1   1 1 1       2 1         1   1       1               1           1 1                       1     1               1 16 929
59       1 1   1                           1   1 1   1                         1                   1       2 1 1 1         14 943
60         1 1       1         1   1         1   1           1     1                           1 1               1       1 13 956
61               1   1       1     1 1           1   1           1 1       1     1           2       2 1   1 1     2       20 976
62         1   1             1 1         1               2               1   1               2           2 2     1         16 992
63     1   1     1         1           2     1                     1   1   1       1     1 1                 1   1 1       16 1008
64     1           1   1 2 1           2     2     3       1     1 1         1           1               1 1     1         21 1029
65   1                 1 1       1         1     1 1     1 1                                 1     1 1         2     1   1 16 1045
66   1   1                                           3   1 1       1           2   1       1                             1 13 1058
67       1 1       1       1   2             1               1       1 2             1   1 1 1     1     1   1       1     19 1077
68     1 1       1   1 1                       1 1             1 2 2   2   1 1           1 1   1       1     1           1 22 1099
69             1                   1       1     1     1 1 2 1 2                   2                 1         1 1         16 1115
70   1 1               1 1     1                 1           1           1       1 2   1 1       1 2           1           17 1132
71   2 1         1 1                           1 1   3 1 1       1       1 1   2 2         1     1                         21 1153
72           1         1     1                 1     1                               2   1       1   1       1           1 12 1165
73                 1               1   2           1                 1     1 1     1             1 1   1         1         13 1178
74                     1         1                 1 1     1 1   1   2                           1   1     1       3       15 1193
75                       1                     1 1 1 1     1                     1   1               1 1                 1 11 1204
76   1   1                                         1   1 1   1   1 1   2 1           2 1       1 2   1     1 1   1 1   1 2 25 1229
77         1             1   1     1   1       1     1   1     1           2               3         1           1     1   17 1246
78         1         2 1       1         1     1             2         2     2     1                       1               15 1261
79   1       1           1                     1                         1 1   1 2   1   1 2                 1         1 1 16 1277
80                           2                             1           1   3   1               1 1     1 1           1     13 1290
81               1     1         1     2   2                       1 1   1   1 1       1     1 1 1   2   1 1       2     1 23 1313
82           1     1       1     1     1                 2         1                       2                       1       11 1324
83           1                                 1               1     1         1         1                   1       1 1 1 10 1334
84           1 1   1 1 1       1 1       1 1     1 1                                         1               1 1 1         15 1349
85     2           1   1           1                               1 1     1         1 1     2           1     2 1     2 1 19 1368
86                   1                 1 2             1 1                                   1 1                 2 1       11 1379
87                 1         2           2       2     1     1             1       1         1     1   1 1           2     17 1396
88