BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hỗn hợp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29-7-2021

Chọn Miền Nam
Chọn Miền Bắc
Chọn Miền Trung
xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
29
/
07
28
/
07
27
/
07
26
/
07
25
/
07
24
/
07
23
/
07
22
/
07
21
/
07
20
/
07
19
/
07
18
/
07
17
/
07
16
/
07
15
/
07
14
/
07
13
/
07
12
/
07
11
/
07
10
/
07
9
/
07
8
/
07
7
/
07
6
/
07
5
/
07
4
/
07
3
/
07
2
/
07
1
/
07
30
/
06
29
/
06
28
/
06
27
/
06
26
/
06
25
/
06
24
/
06
23
/
06
22
/
06
21
/
06
20
/
06
19
/
06
18
/
06
17
/
06
16
/
06
15
/
06
14
/
06
13
/
06
12
/
06
11
/
06
10
/
06
9
/
06
8
/
06
7
/
06
6
/
06
5
/
06
4
/
06
3
/
06
2
/
06
1
/
06
31
/
05
Tổng
(lần)
Ngày
/
Tháng
0           1   1   1                                               1         1               1 1     1   1               9 9
1             1       2           1   1           1     1         1 1       1   1         1     2       1     1         1 17 26
2     1     1 1   1 1   1 1   1         1   1               1               1 1       1       1   1       2   1 1 1       21 47
3     1 1 1   1 1       3     1           2                           2         1   1 1 1 1     1 1       1         2     23 70
4                 1           1     2 1       2 1 1   2                 1     1 1       1       1       1     1     1     19 89
5         1                   1         1 2                 1       1 1     1   1                 1   1 1             1   14 103
6 1               1               1           1                           1         1       1 1     1 1     1           1 12 115
7     1                 1       1 1 1 2     1             1   2                       2               1     1 1     2   1 19 134
8 1   1 1 1 1           1   1           2     1 1           2                       2         1   1 1 1 1                 20 154
9 1       1                 1 1           1                 1 1             1                     1 1       2     1       13 167
10               3         1 1   1       1       1         1         1   1 1   1   1   2 1             1         2       1 21 188
11           1     1   1 1   1 1                     1       1   1             1   2     1         1           1           15 203
12 1     1               1                     1   1         1                     2     1             1       2       1   13 216
13   1           1                 1                       1                         1       1       1         1       1   9 225
14       1 1     1           2                                                   1     2           1         1       2     12 237
15 1 1   1                   1           1         1         1     1   2   1     1       1     1           1       1       16 253
16 1         1                 3                   1 2   1       1 1               1       1           1         2   1 1   18 271
17 1         1       1                   1           1   1     1           2 1 1       2         1               1   2     17 288
18                 1 1 1   1       1       1   1   1 2 1                     2   1 1             1 1 1 1     1     1       21 309
19         1 1             1 1                 1 1         2   2     1 1 2           1           1       1       1         18 327
20   1           1           2         1                 1       1           1 1   2               1             1         13 340
21       1               1           1 1   2 1 2 1               1                   1 1     2               2   1 1 1   1 21 361
22   1       1       2           1             1 1       1   1         1 2         1     4 1     1         1     1     1   22 383
23   1           1     1       2     1   1       1                               1     1   1 1 1 1       1 1     1         17 400
24       1     2             1   1   1             1 1         2   1     1 1                   1         1       1     1   17 417
25   1 1   1             1         1         1                         1       2   1       1 1     1     1       1     2   17 434
26 1                                             1 1                 1         1 1     1           1     1           1     10 444
27               1     1     1       1       1 1               1     1                     1   1   1                     1 12 456
28   1                                       1   1 2     2               1                                                 8 464
29     1       1       1 1       1         1         1         1 1     1             1                 1               2   14 478
30       1     1         1 1       1         1 1           2   1   2         1 1     1             1           1 1         18 496
31   2   1       1 1         1   3                   1     2     3             1 1         1               1       1     1 21 517
32             1   1   2       1         1               1 1 1             1 1 1     1       1       1               1     16 533
33 1     1       1 1   2             1 1 1   1       1                 1   1     1       1 1                 1 1           18 551
34         1   1                 1       1             1   1       1       1                 1                             9 560
35     1   1 1 1           1   1   1   1 1     1                       2 2     1 1     1         1 1 2     1               22 582
36 1     1         2 1     1   1   1                     1         1       1               1 1 1     1       1 1       1   18 600
37 2               1 1 1             1               1 1         1 1     1         1 1     1                   1       1   16 616
38             2     1     1           1 1                             1             1           1     1       1           11 627
39   2   1   1         2     1   1                 2 2       1 1 2   2   1             1   1     1       1   1       1     25 652
40             1                 1     1               1 2         1                         1       1             1     1 11 663
41                               1     1               1         1         1   1       1 1     1   1     1 2   1 2       1 17 680
42   2     1         1 1 1 1 1       1 1       1 1 1   1             1       1                       2 1         1   1     21 701
43         1   1       1         1   2               1     1   1           1     1     1   1   1   1 2   1 1 1             20 721
44 1   1     1 1         3 2         1       1 1       2         1       1                   1           1     2     1     21 742
45           1       1             1     1         1   3           1         1         1     1 1   2 1     1 1 1         2 21 763
46   2           2 1   2   2     1   1       2       1     1   1             1               2 1 1     1             1     23 786
47             1           2     1                 1 1 1       1             1     1 1   1                             3   15 801
48           1 1           2   1   1 1                 2       1 1   1         1 1           1 1   1   1   1 1       1     21 822
49               1         1         1 1   1   1 1   1 1         1   3 1           2     2 1   1 1                         21 843
50 1                 1           1           1             1 1     1       1       1       1   1     1     1       2     2 17 860
51                                     1         2                   1                       1                             5 865
52 1 1     2       1 1         1                   1 1 1       1     1 1 1   1       2                     1 1       1     20 885
53     1           1       1     1   1                   1                                     1                   1 1     9 894
54       1                     1   1         1   1     1         1         1         1 1     1 1       1   1     1         15 909
55   1 1     1       1           1     2   1                             1           1   1   1   1       1   1 1           16 925
56         3       1 1   1   1     1   1         1                     1           1     1       1     1           1       16 941
57                             1     1     1   1   1                                           1 1   1 1           1       10 951
58 1                                                       1   1 1         1 2 1                                           8 959
59         1                                 1 1 1     1 1               1 1   1           1   1       1 1 1       1     1 16 975
60       1   1               1           1 1                 1 1 1 1   1   1 1   1               1           1 1 1       2 19 994
61   1                         1   1                       1 1       1               1             1 1   1           1   1 12 1006
62   1               1       1         1 1 1     1   1   1   1   1       1             1                                 1 14 1020
63     1 1   2   1 1               1   1         1         1 2     1 1         1     2 1       1             2 1   1   1   24 1044
64     1 1               1       2 1       1     1               1 1   1           1             1       1     1 1     1   17 1061
65                         1     1   1   1                     1                   1 1     1       1 1         1   1       12 1073
66   1         2 2           1                         1         1   1     1           1         1       2 1           1   16 1089
67     1 1               1 1                   2     1 1     1           1 1     1   1 1   1     1   1   1               1 19 1108
68   1             1 1   1                       1 2               1       1 1   1     1   1         1           1         15 1123
69 1         1         1               1 1 1     1   1 1     2                 1               1             1             14 1137
70               1         1   1     1             1       1     1 1             1 1         1                     1   1   13 1150
71 1 1 1   1     1   1                     1 1   1   1       1   1     1                 1         1             1         16 1166
72 1           1     1   1   1       1       3               3           1     1   1                   1                   16 1182
73         2         1   1           1       1                               1 1           1                     1     1   11 1193
74     1         1                         1 1 1               1   1 1 1                             1   1           1   1 13 1206
75   1       2 1   1     1         2     1 1             1 1       1   1 1       2           2 1                   1     2 23 1229
76 1     1             1     1               2       1                             1         1 1 1         1         1   1 14 1243
77     2 1       1     1       1       1   1         1         1 1                         1 1 1   1           1     1 1 1 19 1262
78       1     1     1                     1     1       1 1   1   1 2           1         1                     1 1 1     16 1278
79 1             1     1   1             1 1                         1   1   1       1         1     1             1 1     14 1292
80       1 2         1   1     1                 1       2 1     1           1 1 1 1 1       1             1           2 1 21 1313
81                 1 3           1   1     1       1 1   1 2       1   1       1   1   1                           1       18 1331
82   1 1           1 1 1     1 1             1 1             1   1       1 1     1                 1 1     1 1 1   1   1   21 1352
83           1           1           1 1       1 1     1       1               1   1       1     1     1   1               14 1366
84 1 1 1 1     1   1                     1         1 1             1 2     1             1       1 1 1             2 1     20 1386
85 1         1 1             1         2 1 1   1       1   1   1   1   2 1       1         1                               18 1404
86     2                   1                             2               1   1           1   1   1                         10 1414
87     1 1             1     1 2             1