BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hỗn hợp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18-10-2021

Chọn Miền Nam
Chọn Miền Bắc
Chọn Miền Trung
xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
9
/
10
8
/
10
7
/
10
6
/
10
5
/
10
4
/
10
3
/
10
2
/
10
1
/
10
30
/
09
29
/
09
28
/
09
27
/
09
26
/
09
25
/
09
24
/
09
23
/
09
22
/
09
21
/
09
20
/
09
19
/
09
18
/
09
17
/
09
16
/
09
15
/
09
14
/
09
13
/
09
12
/
09
11
/
09
10
/
09
9
/
09
8
/
09
7
/
09
6
/
09
5
/
09
4
/
09
3
/
09
2
/
09
1
/
09
31
/
08
30
/
08
29
/
08
28
/
08
27
/
08
26
/
08
25
/
08
24
/
08
23
/
08
22
/
08
21
/
08
20
/
08
Tổng
(lần)
Ngày
/
Tháng
0             1         1                           1     2 1     1   1   1                     1         1           1   12 12
1       1       1   1             1 1 1   1           1 1   1 1         1     1     1                   1           1 1 1 18 30
2                 1                               1           1                       1       1                 1 1       7 37
3                                 1 2 1 1             1     1 1                       1                               1   10 47
4               1               3                 1         1       1 1         1   1 1                         1         12 59
5           1       1         1       2       3     1           1                 1 1   1                     2           15 74
6   1                         1                 1 1           1     1                   1 1     1     1   1 1       2     14 88
7   1 2       2 1   2       1 1           1   1     1 1           1               1         1   2                         19 107
8   1 1                 1   1               1   1       1             1 1 2   1   1 1   1                               1 16 123
9         1 1 1         1   2           1             1     1           1   1               1 1   1 1 1 1 1               18 141
10   1 1                       1                     1     1   1 1     2               1 2             1         1   1     15 156
11         1 2       1 2     1 1       1   1 2   1 1                       1 1 1         1 3       1   1       1 1 1 2     28 184
12   1   1             1           1   1               1 1 1 1       1           1 1   1   1               1   1       2   18 202
13   2   1   2     1       1 1       1 2               1 1               1 2 1     1         1             1 1           1 22 224
14     1   1 1   1   2         1     2       1                 1     1 1                                         1     2   16 240
15   1           1   1 1       1   1   1   1   2                 1                   1 1         1                     1   15 255
16                 1     1 2     1         1       1                           1             1                       1     10 265
17       1             2                     1             1 1 1     1           1                       2       1       1 13 278
18   1   1 1 1 1     1 1             1             1   1 1 1 2                     1             1             1 2   1   1 21 299
19         1             1 1                         2   1 3 1   1 1         2 1   1 1 1     1 1                       1 1 22 321
20     1 1   1 1 1   1     2         1                     1                                       1   2 1                 14 335
21           1                     1     2 1 1                         1                 1 1     1                         10 345
22   1 1   1 1 1 2   1 1     1             1   1                               1     1       1               2             17 362
23   2 2     3         1     3             1     1         1       1     1                           1 1 1                 19 381
24               1 1               1                     1 1                     1           4     1   1 1   1   1         15 396
25       1 1   1                           1           1 1           1       1       1       1   1   1 1                   13 409
26           1 2 1     1           1   2   1 1                         1   1     1                   1     1               15 424
27     1 1         1     1     1 1 1     1     2   1                     1       1   1 1     1 1 1         1 1 2 1     1 1 25 449
28         1                     2     1 1         1     1   1                 3       1         1           1     1 1 1   17 466
29   1 1                   1                 1           1       1             1   1               1 1             1       11 477
30               1 1       2 1   1 1   1     1 1       1 1 1     2 3 1   1 1                       1     1     1     1     25 502
31           1                     1                   2   1           1         1       1     2         1   1     1     1 14 516
32   1   1   1   1                       2                   1   1 2     2                           1         1   1   1   16 532
33   1     1         1           1   1                                                   1     1   1                       8 540
34   1   1     1   1           1   1       1 2 2 1   1     1         1   1                     1     1       1       1     20 560
35       1   1     1   1         2       1       1                       1         1 1     1       1   1       1     1     16 576
36                         1                         1   1   1 1           1         1 1   1     1           1     1   1   13 589
37   1 1                         1     1     1     1                 1               1   1         1   1             1     12 601
38     1   1 1     1       1   1   1 2   1                             1     1 1   1       1   1 1       2         1     1 21 622
39         1 1       2   1           1   1           1     1   1   1 1       1             1   1               1           16 638
40   1                     2   1                   2                 1           1   1 1       1   1       1 1         1   15 653
41                   1   1 1             1       1           1   1             1 1 1 1   1     2         1             1 1 17 670
42       2       1 2 2         1 1           1     1 1 1 1   1     1 2       1           1 1                               21 691
43     1                               1     1   1 1 1 1       1   2           1               1     1 1                   14 705
44         2                   1   1         1                 1           1                                       1   1   9 714
45               1     1 1 2 1     1             1 2     1     1             1     2 1     1       1 3   1 2     1 2       27 741
46                 1     1           1                                   2             1     1               1   1     1   10 751
47       1   1 1   1           1           1                   2   1 1     1 2 1         1                   1 1   1   1   19 770
48       2 1   1   1                 1           1                 1     1                     1     1           1         12 782
49       2   1     1   1     2 1     1               1         1 1     1   1   1                     1         1           17 799
50             1 1     1           1 1   1           1               1 1   1     2 1   1           1               1       16 815
51       1 1             2                                     1 1         1 1     1     2     1               1 1         14 829
52               1               1               1 1           1       2           1               1                       9 838
53                                       1 1                     1         1 1           1     1                           7 845
54       2 1           1                 2                                   1               1             2 2 1         1 14 859
55   1     1     2         1       1     1               1             1         1         2 1 1   1   1     1           1 18 877
56   1 1             2 1     2   1   1               2 1     1                       1     1     1     1 1             1   19 896
57                   1         1 1       1                   1       1   1     1                   1             1     1 1 12 908
58             1 1 1     1                           1           1           1   1 1       1               1 1 1 1 1       15 923
59                     1 1   1 2           1 2         1       1   1   1                             1     2         1   1 17 940
60                         1   1 2             1           1     1     1       1           1 1     1   1     1 1 2       1 18 958
61   2             1     1   1     1       1   1     1   1               1 1   1         1               2                 16 974
62     1   1   1       1             1 1         1       1           1         1 2                     1 1           1     15 989
63     1                 1       1 1     1 2     1   1     1       1         1     1       1 1         2 1         1 1     20 1009
64       1     1     1         1 1                                     1 1                     1   1     1             1   11 1020
65           1   1       1                 1 1             1 1 2   1 1     1     1   2 1 1                 2     1         20 1040
66       1     1           2             1   1             1     1   1         1         1 1     1 1               2 1     17 1057
67     1   1                 1                   1   1   1     1 1     1       1     1 1         1     2                   15 1072
68         1   2       1   1       1 1     1 1         1   1                   1 1   2           1       1         1     1 19 1091
69                 2     1     2             1     1   3     2                       1 1         1   1           1   1     18 1109
70   1 1               1     1                             1 1       1       1       1   1 1   1   1         2 1 1 2 1   1 21 1130
71       1 1       1     3   1                   1     1     1 1   1   1         1     1         1     1                 2 19 1149
72                       1     1 1     1   1   1   1 1   2               1                       2   1               1     15 1164
73         1       1       1           1   1     1   1 2                   1 1 1                   1 1                     14 1178
74   1   1                     1       1   1   4 1 2       1   1       1               1     2       2   1         1   1   23 1201
75         1             1         1 1 2       1 1               1 1           1     1 1   1   1                     1     16 1217
76           2                   1       1                       1     1 1     1     1   1                 1       1       12 1229
77         1                 2     1     2       1   1   1       1           1     1       1   1                           14 1243
78   1                   2         1 1 1 1         1         1 1 2   1           1               1     1 1   1 2       1   21 1264
79                     1         1 1       1   1                 2     1           1             1         2           1   13 1277
80                         2             1 1           1     1               1           1 1 2     1     1 1       1     1 16 1293
81     1       1     1           1     1     1         1     1       1           1 1   1     1         1         1         15 1308
82                       1                   1             1       2 2 1           1                 1             1     1 12 1320
83                         1     1         1   1 1   1   3     2         1 3           2 1   1                 1     1     21 1341
84     1         2 1 1 1           1       1 1           1         1   3 3 1 1   1   1           1   1   3 1 1         1   29 1370
85     1           3   1       2     1   1           1     1               1 1               1   1   1         1   1 1     19 1389
86     2       1     1 1             1             1   1                       1 1     1   1 1 1   1 1     1   1 1         19 1408
87         1         1 1     1     1 2           1                                 1